Onbezorgd badmintonnen

Vanuit Badminton Nederland en NOC * NSF is er een programma opgestart om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de sport aan te pakken. Het programma van Badminton Nederland heet Onbezorgd Badmintonnen.

BCG Beek vindt het heel belangrijk dat iedereen moet kunnen genieten van de sport en dat ieder zich veilig en prettig voelt bij ons. Wij hechten veel belang aan het respectvol omgaan met elkaar, elkaars spullen en de accommodatie waar we gebruik van maken. Daarnaast tolereren wij, onder geen enkel beding, enige vorm van sexuele intimidatie.

De gedragsregels omtrent seksuele intimidatie, opgesteld door het NOC * NSF, die ook door BCG Beek worden gehandhaafd:

logo BCG  De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt. 

logo BCG De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel. 

logo BCG De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter. 

logo BCG  Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 

logo BCG  De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

logo BCG  De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

logo BCG  De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

logo BCG  De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

logo BCG  De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

logo BCG  De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

logo BCG  In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

bron: NOC * NSF, voor het gehele artikel klik hier.

BCG Beek vereist van haar trainers een VOG, een Verklaring Omtrent Gedrag, dit is een verklaring waaruit blijkt dat het justitiële verleden van deze persoon geen bezwaar vormt om hem/haar deze specifieke taak binnen BCG Beek te laten vervullen. Dit VOG wordt afgegeven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Indien ongewenst gedrag gesignaleerd wordt, zal hiervan melding worden gemaakt en zal de desbetreffende persoon of groep personen hierop worden aangesproken. Indien dit niet tot het gewenste gedrag leidt, kan de desbetreffende persoon (of groep personen) verzocht worden de sporthal te verlaten en/of als lid geroyeerd worden.

Onze begeleiders proberen tijdens de trainingen en speelavonden te letten op uitingen van ongewenst gedrag, maar helaas kunnen zij niet alles overzien. Wij verzoeken dan ook iedereen om melding te maken van gedrag dat beschouwd wordt als onwenselijk en ongepast. Meld dit soort zaken zo snel mogelijk bij de aanwezige begeleiders of bestuursleden. Wilt u een vertrouwelijk gesprek, dan kunt u contact opnemen met Dhr. André Reinaerdts, 046-4379682

Wij hopen uiteraard dat we binnen de vereniging een oplossing kunnen vinden als er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. Mocht dit niet lukken, of is het vertrouwen te zeer geschaad, dan is er nog het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF, 0900 – 202 55 90 of kijk op de website van Badminton Nederland.

De vertrouwenscontactpersoon van Badminton Nederland is mw. Barbara Mura, te bereiken via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of via telefoonnummer 030-7513841