Privacy Policy

BCG Beek is een vereniging (rechtspersoon) die statutair de naam draagt “BCG Beek”. Onder deze vereniging zijn er spelende en niet spelende (ere)leden als lid, maar zijn er ook trainers, vrijwilligers, bestuurs- en commissieleden. Leden kunnen de statuten vrijblijvend ter inzage verkrijgen via de secretaris of voorzitter. Het huishoudelijk reglement van de vereniging kan op aanvraag verstrekt worden. Leden onder de 16 jaar worden wettelijk vertegenwoordigd door hun ouders of voogd.

BCG Beek wil dé badmintonclub zijn voor Beek en omstreken, voor zowel jeugd als ouderen, de valide en ook de minder valide speler. Een club die zich zowel recreatief als prestatief continu wil verbeteren en spelers met plezier hun sport wil laten beoefenen. De basis van de vereniging is de sportieve recreant, jong en oud, die met veel plezier in Beek en omstreken speelt, maar daarnaast is de afgelopen jaren ook het prestatieve competitiegebeuren een belangrijke rol gaan spelen.

BCG Beek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoons- en/of bedrijfsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met deze gegevens.

Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw gegevens. BCG Beek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als BCG Beek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van leden of oud-leden

Persoonsgegevens van (ere)leden of oud-leden worden door BCG Beek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Registratie bij Badminton Nederland;
 • Communicatie over de lessen, activiteiten, ontwikkelingen binnen de vereniging, en/of uitnodigingen;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het aangaan van een lidmaatschap bij BCG Beek

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BCG Beek de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- / achternaam met voorletters;
 • Geslacht;
 • (Mobiel) Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Nood (mobiel) telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Straat (Adres);
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Bankrekening (IBAN)nummer;
 • Speelgroep;
 • Datum van start lidmaatschap.

Uw persoonsgegevens worden door BCG Beek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap/de overeenkomst en daarna in de (financiële) administratie.
 • Vanaf het einde van het lidmaatschap zullen bovenstaande persoonsgegevens worden overgeheveld naar ons archief voor historische doeleinden (historisch perspectief), namelijk voor een eventuele reünie en/of jubilea van BCG Beek .

Bijzondere  persoonsgegevens

Bijzondere Persoonsgegevens van leden worden door BCG Beek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het aangaan van een lidmaatschap bij BCG Beek

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BCG Beek de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • IBAN-banknummer
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door BCG Beek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de looptijd van het lidmaatschap / de overeenkomst. 


Verwerking van persoonsgegevens voor het verenigingskamp

Persoonsgegevens van leden worden door BCG Beek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden; Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Het deelnemen aan het verenigingskamp (het schriftelijk inschrijven).

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BCG Beek de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- / achternaam met voorletters;
 • Geslacht;
 • (Mobiel) Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Nood (mobiel) telefoonnummer;
 • Medicatie inname;
 • Aanwezigheid van een allergie;
 • Moeilijkheden met slapen in een stapelbed, slaapwandelen;
 • Andere bijzonderheden die van belang zijn voor de leiding van het kamp.

Uw persoonsgegevens worden door BCG Beek opgeslagen en na het verenigingskamp vernietigd.


Verwerking van persoonsgegevens van digitale nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door BCG Beek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het aangaan van een lidmaatschap bij BCG Beek.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BCG Beek de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- / achternaam met voorletters;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door BCG Beek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de looptijd van het lidmaatschap / de overeenkomst.

Verwerking van beeldmateriaal (foto & film) van (ere) leden, oud-leden, medewerkers, trainers, vrijwilligers, sponsors/begunstigers e.a.

Foto- en filmmateriaal van (ere) leden, oud-leden, medewerkers en vrijwilligers e.a. worden door BCG Beek gepubliceerd ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Beschikbaar maken van het beeldmateriaal.
 • Promotie van de vereniging.

Grondslag voor dit beeldmateriaal is:

 • Het aangaan van een lidmaatschap bij / samenwerking met BCG Beek

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BCG Beek de volgende beelden van u verzamelen:

 • Foto’s;
 • Films.

Uw beeldmateriaal wordt door BCG Beek o.a. gepubliceerd via de volgende media:

Uw beeldmateriaal wordt door BCG Beek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde doelstelling(en) voor een onbeperkte periode.

Verwerking van persoonsgegevens van andere personen, bedrijven, e.a. dan (ere) leden, oud-leden, medewerkers, trainers, vrijwilligers, sponsors/begunstigers e.a.

Persoonsgegevens van bovengenoemde personen, bedrijven e.a. worden door BCG Beek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de overeenkomst / mondelinge afspraak / samenwerking.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeenkomst en/of mondelinge afspraak.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BCG Beek de volgende (persoons)gegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam
 • Contactpersoon;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Mobiel) Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bank-(IBAN)gegevens;

Uw (persoons)gegevens worden door BCG Beek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst / afspraak
 • Vanaf het einde van de samenwerking (overeenkomst / afspraak) zullen bovenstaande (persoons)gegevens worden overgeheveld naar ons archief voor historische doeleinden (historisch perspectief), namelijk voor een eventuele reünie en/of jubilea van BCG Beek.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving de website van BCG Beek ;
 • Het doorgeven van de leden bij de nationale Badmintonbond (koepelorganisatie);
 • Het doorgeven van de leden bij de Gemeente Beek (i.v.m. de subsidie);
 • Het verwerken / incasseren van de contributie e.a. (Rabobank)

BCG Beek is lid van de nationale badmintonbond en hoeft hiermee geen verwerkersovereenkomst op te stellen. De reden hiervoor is dat de bond strikt genomen volgens de AVG geen “verwerker” is van onze ledengegevens.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger (via inschrijfformulier).


Bewaartermijn

BCG Beek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens BCG Beek van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Zij hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of, in opdracht van u, direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:
BCG Beek
Marie Koenenstraat 24

6191 BV Beek

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Een toestemmingsformulier voor het gebruik van beeldmateriaal:

 • voor jeugdleden onder 16 jaar is hier te downloaden
 • voor leden vanaf 16 jaar is hier te downloaden